1. Algemeen
  Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen welke gegeven worden in de Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia.

 2. Afspraken
  Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia werkt uitsluitend op afspraak mits anders is aangegeven. De minimale leeftijd voor het ondergaan van de aangeboden behandelingen is minimaal 16 jaar.
  Heeft u een afspraak ingepland maar bent u verhinderd, laat dit dan uiterlijk 24 uur van te voren weten. Indien u niet aanwezig bent op uw afspraak is, Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia, genoodzaakt 50% van het bedrag in rekening te brengen, deze zal voor de eerst volgende afspraak voldaan moeten worden. Beiden partijen hoeven zich niet aan bovengenoemde voorwaarden te houden indien er sprake is van overmacht.

 3. Inspanningen Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia
  Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Tevens zal Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia tijdens de behandelingen de client wijzen op eventuele financiële consequenties van wijzigingen of aanvullingen op de behandeling.

 4. Prijzen en betalingen
  De prijzen op de website en in de salon worden ten aller tijden gehanteerd. De prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
  Alle prijzen, welke op de website en in de salon staan vermeld zijn inclusief BTW.
  Aanbiedingen en acties zijn aangegeven in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Clienten dienen direct na de uitgevoerde behandeling en/of product aanschaf de betaling via bankoverschrijving of contant te voldoen. Betalingen in termijnen zijn niet mogelijk.

 5. Persoonsgegevens en privacy
  Voorafgaand aan de eerste behandeling vindt een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek wordt de cliënt verzocht persoonsgegevens te vermelden welke noodzakelijk zijn voor de behandeling, uiteraard worden deze gegevens alleen genoteerd met toestemming van de cliënt. Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia neemt de persoonlijke gegevens op in een klantenkaart welke alleen voor de behandelingen gebruikt wordt. Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia behandelt de persoonsgegevens vertrouwelijk en worden niet doorgegeven aan derden.

 6. Geheimhouding
  Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstekken.

 7. Aansprakelijkheid
  Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnen gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding
  Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 8. Garantie
  Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandelingen en de producten. Deze garantie vervalt indien:
  · De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagel studio
  · De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt
  · De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken
  · De cliënt andere producten dan door Nails by Nadia geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels
  · De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels zoals in de tiplijst niet heeft opgevolgd.
  · De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd
  · De cliënt de producten niet volgend de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt
  · De cliënt jonger dan 16 jaar is.

 9. Beschadigingen en diefstal
  Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nails by Nadia meldt diefstal ten aller tijden bij de politie.

 10. Klachten
  Indien een cliënt een klacht heeft over een behandeling of product, moet deze binnen 5 werkdagen schriftelijk vermeld worden aan de eigenaar van Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia. Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia is verplicht de cliënt welke de klacht heeft gemeld binnen 5 werkdagen adequaat antwoord te geven. Indien een klacht gegrond is zal er een passende oplossing worden voorgesteld vanuit Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia. Indien Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia en de cliënt niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 11. Nail art en behandelingen
  Indien Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp of behandeling, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de (kunst) nagel van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde beeld. Indien de cliënt de aangebrachte nail art of behandeling voor commerciële doeleinden wil gebruiken, moet hier vooraf toestemming gevraagd worden aan Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia. Wanneer Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia een afbeelding wil maken/ gebruiken voor commerciële doeleinden, zal er ten aller tijden toestemming worden gevraagd aan de cliënt.

 12. Gedrag in de salon
  De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens de algemene aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia het recht de cliënt toegang van de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. Daarnaast is het niet wenselijk dat kinderen onder de 14 jaar zich in de salon bevinden. Dit om potentieel gevaarlijke situaties te voorkomen. 

 13. Recht
  Op elke overeenkomst tussen Beauty- en Nagelsalon Nails by Nadia en cliënt is het Nederlandse Recht van toepassing.